>C2391720_8191_9258_+
MKRIGNLYQKIISVENLRLADEKARRGKTRTYGVRVHDKNREANILALHEALLTKTFKTSPYDVFTIYEPKERLIFRLPYYPDRIVHHAIMNVLEPIWVKTFTYNTYSCVKGRGIEGCARQVDKIIRDFNGKPLYCLKIDIKKYYPSISHRVTKRLVRRKIKDTDLLWLLDEIIDSAEGLPIGNYLSQYLANLYLCYFMHWVNEKLPELVRQALNLKERPHIACVEYADDIPFLAESKEVLHEVFKFIKDYLENDLELTIKGNYQIFPIAKNRQDRHGRALDYVGYQFFREQKLIRKSIKKNFCHAVSRLNRRQPPLDAKAYKQAVAPWLGWAKHSNSKHLLKTIIKPSYYGSIL