>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_54852_56147_+
MKRYSGLHDKLCTIENIEVADDNARKNKNKKYGINKHDKNRQYENEDLVDKLFNLKYKTSKYSLYKIYEPKERIIYRLPYYPDRIAHHAIMNVVKDIWTKSFIHNTYSCIEGRGIHLCASNLKRDLRKYPNKTTYCLKLDIKKFYPSIPHDGLKECIRKKIKDKDFLIILDEIIDSTDSVRNTSSKLTGKNGIGVPIGNYLSQYFANLYLSELDHLCKEELKCKFYYRYADDIVILSNDKDFLHKVLIYIKLYVNTIGLKVKDNYQIYPVDSRGINFVGYVFYHTHTLIRKSIKYKIIRLVNIYLNREIDKKEFKVRMCAYYGWLKHANAKNLLYKIQSLTGVRYSNWNGKRTNIAKYYGKYVRIIQVINYAKYFRINFIRNGKAYYADSRDKTLFYSIHRLNHFPINFKITKYDWRIYTKNRKENIKPQT