>SRS017521_Baylor_scaffold_45782_21671_22606_-
MFVEKKNLLADLFRAYYDARKNKRNTVNQLRFEMDLEHNLYISYMQILNRIYEPKHSIAFIVFSPVQREVFAADFCDRVVHHLFFNYVNPIFERTYIEDCYSCRKGKGTLYGVKRIFHHIRSCSDNYTRPCFILKLDLQGYFMSIDRRILYEKVRGTIEKYAYRKDRDGIRWKDKLDYGLVMYLAEVIIFNDPIKNYKIKESKSDWDGLPLNKSLFNSEEGCGLPIGNLTSQLFSNVYLTSFDHYVKRELGYKHYGRYVDDFYLMHEDKENLKSVIPKLAAFLKENLKLTIHPKKVYLQQYEKGVVYGGIC