>SRS018817_WUGC_scaffold_4993_815_1843_-
MDKDIICDYENLYKAYTKAKAGKGFNGSSARFQMMNLEGLHMLKEQLENQTYRVNPYNEFKVYEPKERVIKSCSFKDKVVQHCLCDNVLHKQLSDEFVRTNYAGQTGKGTHFGMDCLKEQMLEFYKQHGLDGWILKCDITKFFYQINHDILKDIVDYYFNDEYTVWMNHLYIDSTDGLGLPLGNQVAQVYALLMLNGLDHFVTGELGVELYGRYMDDFYLIAQSKDYLKWCLECIRRFAESLGLSLNGKTQIIPFKSGILFTGFHHYITKDGKYIRKLTSTNKRRIRKRLRKWCKLVKAGRMTEKKFYEKYNAWRNHALHGNCIKLCHSMDLYVKELLEREE