>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_4412_5812_-
MGLLLGSGNTKPQYPYDQWYGVQGDFNSQDYKLKRVGNLDLHRTLPIQAKLKRFVENPDGSVKYYLNQNDSRKKDSGATAVIDSTDGNVMLEKPEYYFKLEIEGTKWIRAYSEYPLPGFIKMERKTVSPWYATVDITNSVAVSGCWLTWNGDEIARDSDGFVILKANAAQFRGGSGAGDAAKDGTYNSMLGMPRTSISKAGVRPLCKNGTHHGAYRVYNEIAWLQRVEYASLHCQDAYTETLTADGFHQGGLGSGPVVNGTEWNTWGGYKPFVPCGVTATLGNNTGKVSYTIKGWTGGDKVVQVTSYRGLETPYEYLWMLADDVLIWHKADVSIAYVCEDPTKFTSHSDSATTVPIGYEAITELPRTEGYVLSMAHSTKGYSFAEKVGGSSNKGYCDYYWTPTGGSTWSAVGWYGALLSANALNGAHAGFGSLLASHRSSHAAASXGMVPFCLLVRLMVRLRVSVV
>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_46767_46985_-
QRGALLSAGASNGAVAGFGFLSATNRSSYAHAYLGFRLCQETEEKAKYFGQQFIELWAEYLKFNFTVGNRLK