>JQ680375.1_23532_23774_+
MRPVRASPWVCLVRSPYSSNANNVRYVNSDGSLNNNNAYNGNRGVRPASVEYRDRVTRKGESRSPPSKEDVSGPGLTGRG
>JQ680375.1_26898_27416_+
MGTIFKDEPIVGPDSELYICTTQHQAQANWAPGSEGGRTLFRPLRSEPEEPGEYLEFIWGEHVPYGAVRRDPVDQQLYTPIKEAGVTLYEPHYPHLVPSEYKLYEEVEPEPEPGPEPGDVPDWDELEANHTFQVGDHFTHDGTEYEVLRVFTKQDGWAPPALLDDYYKVVTE
>JQ680375.1_23197_23529_-
MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAGLNLLPEALGVLFAPRRGKVLYVGGEARPILTPPDVDIPLFQSYIQEVQEDLAVGQDLFLEVKARVHLSDGPRVYLVGRYDVMQDLD
>JQ680375.1_27430_28113_+
MEVNVSLGQMVLAFVAAMGIPSAIMGLIIWRLERRIDKREKEQAAQEQGQKDLFVLIVQGTNAAIALGEATARAVQRIPDAHCNGDMHDALDYAADIKHKQKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEGKRAKTRRPWEFKKKLAAWAVLIATATAVASYVLAYLDKQTASDVTTTIFTACIGYLVSYAAASTTEKVSRNRHGLDADGNPFQTNNTEGGSDTSGPTLG