>ADJS01003203.1_6781_7821_-
MKRLSNLYEQIISLDNLRLADEKARKGKLRSYGVKRHDRNREANILALHESLKNKTFVNSKYEVFIIRDPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSLFTEDTYSCIKDRGIHKAADKVKKALKEDPEHTTYCLKMDIVKFYPSIDHDILKTILRKKIKDKDLLWLLDVIIDSADGVPIGNYLSQYFANIYLAYFDHWIKEVKKVRYYFRYADDIVILGDDPKQLHKLRIEIEEYLHDNLKLSLRKVDPKTGKKKWKFQVFKIDTHRGIDFVGYVFYHTHTLIRKGIKKNLCRKAAKLNKKKHISDMEYKQVICSWFGWAKYSNSKHLLKTIIKKQVYDTLRF