>AFNE01000030.1_334_1341_-
MKEQDYLEFGHMYRSLKKCCRNVRWKTSVTQYELNALKNTAKVTDTIKGGKYKLLPYQEFEVYEPKQRHITATRIRDRQVQRSFCDATVYDAITRSFIADNCACQKGRGTHYALERLKEHLRRYYRVSKSNEGYYLKCDVHHFFESIDHSIAKQQIAKRITDEHLQKMLYDIIDSFPGEKGIGLGSQVSQLIALMYLDEMDHIIKEKLRIKHYVRYMDDFILIDQSCEKLREVLMIIRAHLSSLGLSLNKKTMLQKLPHGIVFLGWKFMLTDTGKVVLKPDKRKLTAKRRKLKGIMRLRASGRLSDADVRQIKSSMISHLQQGNAVKAIEYIKKA