>AIDA01000015.1_31684_32952_+
MNARNRLPLRGGNWNNGSNAGLGALNLNNARSNTNSNIGFRPALDNARSNHPTECCQCNYEKDAFASAIAEKHIQPIDASGGCTFEKIFDFENLLNAAYQCRKGKTKGNSTLIFFNNLEENIIELQNELMWDMYQMSPYRHFYVFEPKRRLISAPHFRDRVIHRAIYNVIEPLFDKRYIYDSYACRRNKGTHKGADRAQKFIRRVESKHGKAYALKADISRYFSSIDHHILKSILNAKLQCNRTKSLLFYIIDNSPSEALGVGIPLGNLTSQIFANVYLNELDQYVKRTLKVKEYVRYMDDFTIIYHDKHQLHEWRKEIELFLWQRLRLKTNSKTQVFPIAKQNGRSLDFLGYRIYGSHRLLRKSSVKRIKTKLKKYRKQFANAEVELSDINQNIQSWLGHASHANSHGLKQALFSEPFRRT