>AKZJ01000008.1_123152_124111_-
MKRINNLYEKIYSYDNLYLADEIARKGKADQYGVITHLKNQDANIFKLHNMLVDKTYKTSAYATFKVFEPKERVVYRLPYFPDRITHHAVMNVLEPIFMATFTNDTYSCIKGKGIHATVRAVKSALKDVESTKYCLKLDIKKFYPSVGHDILKSLLRKKIKDSNLLWLLDEMIDSADGLPIGNYLSQYFANFYLSYFDHWIKEQKAVKYYFRYADDLVILSSDKKHLHALLSEIKRYLSTNLKLEVKGNYQIFPVDARSIDFVGYRFYHTHTLLRKSIKQRFARMMANRRNKASTASYMGWAKHCDSKNLIKKLLHENL