>AMQJ01003071.1_27256_28251_-
MGRKYRNLFSEIVDIDNLRNAYIKAVRGGNRYTASHLAFKENLEANLYLLQQKIISGSYMHGPYHTFKVYEPKERMISSLPFRDRIVQHAVNNILQPIFEKMFYPHSYACRPGRGTHRGVRAVQSTIRKLEQNGTVYYLKMDFSKYFHSIDRGILFSEIQKKITDKRALELLKLFGDEKGVGIPIGNLLSQLFANIYGHIFDRFIKTRLKAKYYFRYMDDTVILSHDKQGLYRFKRALSLFSRIFMRLKFSKWYISPISRPLNFLGYRITARYKLIRKDSVVRAKRKIKLYKRKNDIKKLKLFLASWGGHIRSADSFNLKNYIKKEVLYAR