>AMWB01059641.1_8557_9537_-
MKRHGNLFPYIVDFDNIKRAVRKARLGKSTKNNVRLFDRNIDDNIRKIQQALIDKTFTTSKYQTKTIYEPKVRTIYILPFNPDRIVQHAVMNVVAPIWDKILISDSYACREGKGIHAGSRRTSGFVRQYGYCLKCDVAKFYQSVNHDILFEIIRHKIKCPDTLWLLHDIIYSYPGYTNVPIGNYTSQWFGNLYLNELDVLVKHKYKIKGYIRYCDDFCLFHNDKRILNRLANEIKAFMADRLKLTLSKCDVFPVSHGVDYLGYRHFRDKILLRKSTAKRVDRKIKVMPSQLLAGYITETRFVSTLASFSGWIRWANTKNFRNTLTC