>AMWB01221839.1_1627_1929_+
MTTFKDLNINTHPDLMMGEKVKISKVLNRDIQITNYRIVESKYPKNKSGKCLHLQFKLGDELKILFTGSDVLIHTIEQVKTEDLPIFCQIIQEGEHYEFK
>AMWB01221839.1_1938_2705_+
MNIHSNVPFPREAIRWKDGQWALFVNHQDNGVQPEETAGSRYTADFTVTKELSAIAAIEAFTRQLQDPQLDQAVIDNAEVTGVPAIDVTAEYTTKAPVTIFPPLPASGPLKKGEIYSYGGGAVMVVQDHQRTIYTPEETPALFSFYREDPEGAAWIPGEDVALNATRTFGGKTWKCIQAHKTLEGWEPDITPALWQEVKEQGETIPVWVQPTGGHDAYSIGAKVHYPTITDPVYESLINGNVWSPVAYPAGWRQL