>AQSE01000038.1_18378_19790_-
MEDLFVNLCSYDNLKKAFMKARKGKTSKLCVIKFQKELKKNLFDLRNELIFHTYKPKPLEIFIIRDPKTRKISKSYFRDRVVHHALVNIIEPIFDKTFIYDNFANRIGKGALNAIERFDKFKRKVSKNNSRNCFVLKADVRHYFETVDHNILLNIIKNKIKDQRVLWLIDLIINNYKTKENGKGMPLGNLTSQFLANVYLNELDQFVKHNLKAKYYIRYVDDFVILHYNKKVLEKYKAEIDNFLRKNLELELHPDKSSILTLKGGIGFLGFRIFFHHKLIKKKNLNNFDRKFRKLRKLYKEGLIDREKIIEKLEGWLSYVSHANTFKYRMYLTKLFDYHFNSLSQNLVSNPEKYKNYIKKVKSSNIQFSVHKTLYLFKKGLNAREISEVRKIKESTVLEHFSKLIEYNQMSVFDILSKDKISKISQKIKGKNDRLKEIKQRLNDDNITYDEINCVLAMIKLRNKMQKYKF