>AQSE01000038.1_20108_20875_-
MSELQLNDAQNYKEFYGRNTEQMPKLIAEGRLPLSVFGLMKRRLEVLSSSDVVKSSYWDNYFDSGDGIAYHPDGRAKIILDAQPLRDLTPSSKLKNGALVLDDYNSLESLELSKADLERYALGEWLNRRDVKENPIWQALARDKELLDDYAEAVFSQGKEKFGYDKLMGIFRSSASDVPTMRFWYLCGLCSRSNARGNVRLDIDGGRLVGVTPEAQSVAQKMVRPTLSQVLSVAERYVAGINKDALKKDLDKLYK