>CAPH01000015.1_44768_45802_+
MKSKAMKRIGNLYERIIAVENLQLADQKARRGKLRSYGVRRHDKNREANTLALHEALKNKTFKTSKYETFIIKDPKEREIYRLPYFPDRIVHHAIMNILEPIWVSVFTTDTFSCIKNRGINGCMLKVDKALKDVENTRYCLKIDVKKFYPSIDHDVLKQIVRRKIKCPDTLALLDQIIDSAAGVPIGNYLSQYFANLFLAYFDHWIKEEVGVKYYFRYADDMVFLHKDKAFLHDLLTQIDAYLRDNLHLTIKANYQVFPIAKNRSDKHGRGLDFVGFVFYHEHKLIRKSIKKNFCRAVARLNKQPNLSAKDYKQGVCSWLGWAKHSNSKHLLKTIIKPSFYGNL