>CAXX010000057.1_1472_2482_+
MCKSIKEKFDEKLTFEKLLEAEKRAKKGKGNKKEILKYEVDLETNIMNLYNSLKDGTYKMGEYRVFTIYEPKERVIKSLPFNDRIVHQWYIEEFIKPYILKRFINDSYACIDKRGTHLAIKKLQKYIRENKDCYVLKCDIKKYFHSINKDILFSIMSKYIRNQKLLELTKVFIYDTEELKGIPIGNYTSQYFANIYLNELDYFVKQELKIKYYLRYMDDFVLLINNKEEAKNVLDKIRTFLDLKLNLELNKKTCYYPSYKGVNFCGYIVYNTHILIRKRSIKKIKRKINKWNILYNNEQLDYHKFILCFNSFKGHIKHANSYNLYNKLCEKLEFEY