>HE576794.1_1250218_1251192_+
MQFAQSLEENLIEIQNELIWREYRVGKYHEFYVRDPKRRLIMALPSRDRVVQWAIYRQLNPILDRRYLSTSYGCRIGGGAHRAVAKLKEYLRLQTGTAYILKMDVSKYFYRIDHDVLMGILERIVKDRGLLWLLHEIIYSDHDFGIATDDYDFTGERLSSVGMPIGNLSSQMFANLYLNEADQYAKRILKCKYYIRYMDDVIVVSNDRARLWEVWRAMDDFMRERLRLKLNAKTCIRSEVQGVDFCGYRIWRDHIRLRKKSALKMKHRLRWLKRAYARGEVDIQTVAASLTSYFGLLSHCDSYELRKSILNNLVLVRKRKEGNK