>LBOS01000005.1_18333_19073_-
MSETPTQEKFKEYTYEPLVMKPEWLTPDIKKLAEQAHEDGNFSILPVITDALEERGCDDRILKHLKNPLCPHHKNCWALGLLRGQELEPQISDQLQLYATHFNRELDLSTVELPERTKEQEQEFTRLLIIDKKLTTEEVYQACKKEFHCYHYQEERSLDELIDQEQEERNPDELYHWDKNSSNPDQTQRHLDSTNTYTHCSGSRDVDGHVPYVCWDSFYRKMYVHWSDPGDPYAALRARSVVSCQS