>LBSY01000018.1_638_1690_-
MKVWHNLCSKLITKQNIFRGFQEFLKGKRTKKDVIGFGEDKENNLKELQKKLENKTYLPGGYSQFFVHDPKPRTIHKASVIDRIVHHIVSDILEKIFEPTFIHHSYACRKDKGTHRGVLALQKMAIKESLNNTRICWVLKCDIKKFFAGVNHEILLKIFAERIKDQDFLNLLGKIITSFHSDKTRDPANKKGIPIGNLTSQFFSNVYMNEFDQYIKHKLKVKYYLRYADDFAFISHDKTYLLNLIEPIRKFLIQELDLELHPKKIIFGKFSSGIDFLGYIVFPKHILPRTKTKRRLLKKIKEKIEQFKSGKITEESLNQTIQSYYGFLVHANSYKFKQELQNSILFWLTE