>LBSY01000044.1_7966_9009_+
MHADYSNLISIENIFQAWSEFRKGKSKRLDVQIFERNFEDNLFILHQKLKNKIYKHGEYQSFYVNDPKQRHIHKAKVADRVVHRLLYTFLYELFDKSFIYDSYSCRLEKGAHKGIKRLEQFARKVSQNYTRPCWALKLDIKKFFASVDHRVLKKLIRRKIKDSNILQIIDQVIDSFCSVPAKTVGCHPTASNKNKGMPLGNLTSQVFANIYLNELDQFVKHKIKIKHYCRYADDFVILDSNNSNYYQYTSILVNFLRNNLKLELHPKKIIIRKLDWGIDFLGYVVLPHYILPRTKTKRRIFKKLREKVGSENFNQSLQSYLGYLAHANSFKIAQELKNQVWLWENCY