>LBUR01000007.1_43988_44989_-
MKIQLIHKFEDIISIDNLLLAWKEFIKGKRNKKDVQVFSFYLMDNVLQLSRDLENHAYKHGGYQCFKINDPKTRTIHKAIVRDRLLHHAVCRILCPFFDKIFISDSFSCRTNKGTRKAINRFREFARIVSKNNTKTCWVLKCDIKKFFASINQHILVKILEQHTPDENVVNLLREIIFSFYSTEPGVGLPLGNLASQLFSNVYMNGLDQFMKHKLKEKYYIRYADDFVILSENRGYLEDKIPIIQNFLQNELNLKIHPDKIFIKTLSSGIDFLGWVNFPDYRILRNTTKNRILNKIKEAYNPRTLASYFGLLRHGNTEKIKSKVLNLYIRNYK