>LBXP01000008.1_9612_10571_+
MSHGYKDIISLENLYEAWQEFVRGKKQKRDVMEFSMHLSLNIFNLHQDLKAKTYTHGGYHAFNISDPKPRNIHKATVRDRLLHHAIYRVLYPHFDTKFVHDSYSCRLYKGTHRALKRLGQFGRKVSKNNTKTVWILKCDVRKFFASIDQKILVEILQIHIKDKNILWLLGEVISSFHTELAKGLPLGNLTSQLLVNVYMDWFDQWMKHRLRAKYYIRYADDFVVMSRDKSELENILIQIRFFLKENLSLDLHQNKVFITTLASGVDFLGWVHFPHHRVLRTVTKRRMLKNLKDNLSKETKTSYKGMLTWGNAYKIMNMI