>LBZO01000013.1_5317_6300_+
MRSNIHPNQVSLFDFTQNRGATEREREREREKFSLKFTDSIIQLHRDLAERNYQHGPYFPFKITDPKPRDIHKANLRDRVVHHAIYRILCPFFDKKFIFDSYSCRKNKGTHRAMDRFHQFGTKVSRNSTRTAWVLKCDVRKFFASIDHKILKEILNKHIEDTNTLSLLGKVIDSFSTKNKESVGIPLGNLTSQLLVNIYMNEFDQFVKRKLKARYYIRYADDFLILSEDKNHLEELVPQISEFLETELKLTLHPNKLFIKTLASGVDFLGWITFPCHRIPRTSTKRRMFKKLSNNKSKETLNSYLGLLSHGNTYELTQKIGTESQSD