>LCDS01000041.1_3216_3836_-
MTQIMTATEMTDGQIENAVNKFRDAMRKHRSEITSDVAQQVLGVENLGMMMFTPFRERAEAVSNLIVRTAKMNRGRSQQEAIEATGRVQYTDRKVVDNMPKGEGDEVEVVFFKPDLSNRNGFISDDDLEKEFELRGLKPADPISVAAVNESDPAFADEKPHGTHWKDAKGNWCYATFYRWRDERKVYIYRYDFDWDGVWWFAGVRK