>LCEC01000049.1_5201_6196_+
MKIRLAHSFEKIIGVENLLEAWKEFSRGKRNKKDVCEFSLNLMDNIFSLHRDLFNHSYKHGCYQAFKINDPKPRDIHKASVRDRLLHHAIYRILYPFFAKTFIADSYSCQIGKGTHRALNRFREFSRIVGKNNMRTGWVLKGDVKKFFASIDQEILLGILKQYIPDENTIWLLERVVKSFSSIAPNKGLPLGNLTSQLFVNIYMNKFDQFIKHKLKIKYYIRYADDFVIFYQNRGWLEKKIPIITEFLSMDLQLKLHPDKVFIKSLYSGVDFLGWVHFPDHRVLRTTTKKRMMRRLRENESEAALNSYLGLLKHGNAHKIAEEVMGMAISI