>LCEP01000014.1_2451_3284_-
MENLLSAWQEFVRGKKSKADVQEFDLRLMDNIFLLNSDLKSKIYKHGGYQAFNISDPKPRHIHKASVRDRLLHHALYRKLYPFFDKTFVADSFSCRLNKGTLKALNRFREFAYQVSHNHTKTCWVLKCDIRKFFASIDHKVLKSILAGYIPNADIRALLAGVIDSFSTTSGRGLPLGNLTSQLFCNIYMNEFDQFMKHKIKAKYYLRYADDFVVLSSDKNWLKGILPLMEDFLSSKLKLSLHPNKIFIKTISSGVDFLGWVYFPDHRVLRTATKRPY