>LCEP01000014.1_4183_4857_-
MKNHGTPTQWWTVTNAFITALCTAVMDFSIPDLIKAIDKKGEKITQHLRLVLNAIMSGQDLALVDTKKDSNELLEPISTVSVSAVSKFVARDHFKLGEVEGVKIGYIGDSFKSHFLKKVEDNVPEAQLKVLRLKQYSLDPPIITALGDNHETYLAQLWELLKAQPKGENGTLLTNSYMNIFYIRDTDNILWAVLVGWGVGSWSVGADSIDRPYGWRGGNRVFSR