>LCEZ01000045.1_2817_3845_-
MLENAAGGGIIWLVVTRIQFGHPYQYIISLENLLAAWQEFVRGKRQRQDVQEFVFRFMDNILLLHRDLAAKTYRHSVYEAFNISDPKPRNIHKAAVRDRLIHHALYRVLYPFFDRTFIADSYSCRVNKGTHRALNRFREFSYQVSRNHTRTCWVLKCDIRKFFASIDQTVLMKIVREYIPDQDILWLLSEIVGSFYSTRLGVGLPLGNLTSQLLVNVYMNRFDQFMKHKLKAKYYIRYADDFVILSHDRLWLESILPILEGFLLDRLSLRLHSNKISISTMASGVDFLGWVHFPTHRVLRTATKRRMFKRLCEQSSSQAKQSYLGLLSHSNTYHLQQKVVDA