>LCEZ01000045.1_4648_5277_-
MAPMTTSTPSTQTDLGITEGHIGKINELNGAVLRKRGGNFHPSDVQLMLERSGSVLQDRFFSLVEELVIATTNVIIRTVKVNRSRSPKEMVAVTNRTEYTDNSVVKAIPRGEGDEVTVEFFKLGKYVSDDDLAREYEKRGLTPDPYAQAAVNEADPVFADEHPNGTHWKDEDGNWCYVAFHRRVGKRVVGVYRNSRGWDDSWWFGGVRK