>LCGW01000009.1_14221_14904_-
MGRITTDQSHQVMATLAVNTNWEDIDFSASGLQDLVVRDPKEAGRRFTDFLKNGCQATVNISSFPIWKTITIGEVSKDELLQQLAEKKFYISDWAKDIMSKPEFTTLPEKKTINLARIKVRDLGFSTQPTTVELWARIKQVGSLCPAEVGPHLRLELADQVKGDYFWLAMNTITDSDGYPNVFKVKHDDYGKFWLHGNYANPGPHWNLENELVFVLASSTLLSESKS