>LCHE01000003.1_7781_8833_-
MVVHNLFDEIVKIDNLITSWKEFRIGKKDRLDTIEFERNLEDNLWELHQELADKTYKHSGYTSFFVQDPKLRHIHKALVRDRVLHHAIVKHVNPIFDKTFIHDSYSCRKDKGTHRGVEQLIRYARIVSKNNTQPCWILKCDIRKFFASVDQKILIDIIFGRIRSIHTRRLLEEVISSFSSDRTVDPSEPKGLPIGNLTSQLFANIYLNELDQFMKHELHEKHYIRYADDFVILHPQREHCFEIQDLIKDFLKDRLKLELHPNKITVRKLSQGVDFLGYVCFPHFILPRIKTEKRIFAKIYEKIKSYNQGSLSYDSLDHTIHSYLGILSHSNSFILQQDLENQIFFRLNKQ