>LCHJ01000007.1_55421_56461_+
MKSLSLKKFEDIISVENLLLAWQEFERGKRSRKDVQEFSLRVMDNIFSLHRDLLNHTWKHGGYQAFKINDPKPRDIHKASVCDRLLHHAVYRILYPFFEKIFIADSYSCQIRKGTHRAINKFRKFAWKVSQNNTRTCWVLKCDIRKFFANIDHEILLGILREYVPDKNIIRLLENVIGSFYSDRFGVGLPLGNLTSQLFVNIYLNELDQFVKHKLKARYYIRYCDDFVILSENKSWLERQIPLVRNFLWKKLRLKLHPDKVFIKTLSSGMDFLGMVNFLDHRILRTKTKRKMLRNISEKHFLLREEFISDSLLNQSLHSYLGILKHCNGHKIEDEIRSRFCAGGLD