>LCLQ01000001.1_16208_17227_-
MKRHLTHSFQDIVSTESLLYAWPEFLRGKRTRRDVQYFQFYLTDNIFVLRDDLADKTYRHGQYNTFHITDPKPRVIHKAPVRDRLVHHALYKILYPFFDKTFIANSYSCRESRGTHKAIGKFNQLARKVGENHAHTCWVLKCDIKQFFANINHQILLRILGEYIPDKDIMWLCKEIISSFHSSKPGVGLPLGNLTSQLFVNIYMNKFDQFVKHEMKTKYYIRYADDFVVMSRDKSYLLAQIFKIREFLKTELQLTAHKISIRTVASGVDFLGWVHFPDYRVLRTATKRRMFRNISNSNGDEVIIQSYLGLLSHGNTHKLQGEILELVNIYHSKRVAGAV