>LCNL01000022.1_5698_6732_+
MVGGGGTLKSMSRIVFNHTYEDIISVENLLAAWREFLKGKRRKRDVREFQYQLADNILSLHRDLVSQTYRHGGYYAFNISDPKPRNIHKALVRDRLLHHALYRKLYPFFDKTFISNSYSCRKYKGTHRAVRAFKRYIARAGRNDTKTVWVLKCDIKKFFASVDQRVLFEILQKRIQDANILRLAGLVVESFSSTVPGKGLPLGNLTSQLLVNVYMNEFDQFMKHKLKAKYYIRYADDFVVLSGNKKELEQTLRYIVVFLRDKLKLRLHPNKVSISTIASGVDFLGWVHFPDHRVLRAMTKRRMFRVLADTPKLAQLVSYQGMLTHGNTHGLSETIEMIAKRAYL