>LCOR01000029.1_4676_5674_-
MRRTGRIKFTHTYEYIISCENLLEAWREFVRGKRSRRDVQEFQLNLMGNILALHRELMTKTYQHSPYHAFRISDPKPRQIHKATVRDRLLHHAVYRALYPYFDRMFMGDSFSCRDNKGTNKALDRFRLFAYQVSRNHTRTAWVLQCDIRKFFSSIDQLILMNILRRYIVDANVLWVLSKIVGSFHSATLGTGLPLGNLTSQLLVNVYMNEFDQYVKHMLKARHYIRYADDFVVLSADKKWLEDLLPIIHNFLLYRLYLDLHPRKVSIVTIASGVDYLGWVHFSDHRVLRTSTKRRMFRRINASRENVQVLQSYMGLLSHGNTQKLRCISFRL