>LCRU01000019.1_798_1847_-
MARSSTGRSAGGGSPQRIRLTHTYNDIISVENLLLAWQEFKRGKGKRTDVQEFGRYLMQNVLELYYELSTNTYQHGGYEHFKINDPKPRDIHKASVRDRLVHHALYRTLYPFFDRTFIGDSYSCRLGKGTHKAMNRFRTFARQVSKNDTYTCWVLKCDIRKFFASIDQQVLMEIVGRYIPDERIRSLIGNIVGSFNSGTKGKGLPLGNLTSQLLVNIYMNEFDQFVKHRLKVKHYIRYADDFVLLSEDKNYLLKTLPYMVVFLRDTLKLEMHPNKVSIETLASGVDFLGWVHFPKHRVLRTSTKWRMFRRIEETNGKKETIQSYLGLLSHGNAHKLSKLISNGTKNRTS