>NZ_ABVK02000003.1_249239_250165_-
MDLEDNLFAIVEALNTRTWRTGPYRYLFVRDPKPRQVVAVPYSNRVVHHALVSVLEEIYEPRFIYDSYACRKGKGVHAGVARALKFIRAVSRKGPVYALKADVAQYFASIDRDRLLALLSRYVADPDVLWLCEEIACSYPGPGLPLGNLTSQLWGNVYLHELDLFVKQTLRERYYIRYMDDFVILSNDKAHLHRLRREIETFLRDRLGLRLHPKTQVFPVRERYGRPLDFLGYRIYPDRVLLRKRTILRIRRALRALSRKAKDHPDLAARLRRTANSYLGLVKHSANHNLYAWVAQFLTDSVIELGEI