>NZ_AKJT01000025.1_40859_42019_+
MMAIRTTTTRTTSSASAPSADSNVGPYPFSELVQAYYDCRRTKRNSASALAFEMDLERNLIGLHDDLIAGTYRPGRSICFVVTRPKAREVWAAAFRDRVVHHLLYNRVAPRFYASFIADSCACIPGRGTLYAAKRLESKIRSASQNWSKPIFYLKCDLANFFVAIDKEVLRKQLAAKITEPWWLALAKQILMHDPREDYEVRSPAHLFNRVPQHKRLTAQPARLGLPIGNLSSQFFANVYLDALDQFAKHRLGAKHYVRYVDDFVFLHESPQQLNAWLAEVEAFLPSLGAKLNPSKTILQPVDRGVDFVGHVIKPWRRSTRKRSLAQALKRTAAAPAEDLREIANSYFGLLSQASHSGKDREKLANVVLKRGHAVNSALTKTYPKK