>NZ_DS264311.1_59202_60341_+
MKIKHVFDLIFSDDNLYEAIQDASKGRRYNKDVLRVQHDIWNVIEQIQQDVRSGKYTIDKYYIFYVYEPKKRMIMSITFYHRIVQWAIYRVINPLLVKGYIKDTYGCIPGRGSLAAMQRLRYWIKSVEHKPGTWYYLKLDISKYFYRISHEVLKEILARKIKDQQLLQVLYNIIDCQYTPFGLPPGKGPGEVPLEERLYDVGMPVGNLLSQVFANIYLDALDQFCKRTLCIHFYVRYMDDIIILSDSKEQLHMWKDEIQKFVETTLRLSLNQKTCIRPISQGIEFVGYRIWPHYVTIRKSTTLEMKRHLRRKVEEYNAGLIEMEVVTATLKSYLGMLDHCDCKEFRKELIDSVVLDRNKVVGEIAYEVENYSEAMVCGL